نقش های کلیدی در برآورد

نقش های کلیدی در برآورد

نقش های کلیدی در برآورد

آمادگی برای برآورد که شامل برنامه ریزی ، جمع آوری مدارک ، مدیریت برآورد ، بهبود برآورد و هم چنین شامل چک لیست برآورد میباشد

شامل ۲۲ صفحه بافرمت pdf


خرید آنلاین