قالب بندی و قالب برداری

قالب بندی و قالب برداری

قالب بندی و قالب برداری

این فایل شامل شناخت انواع قالب ها ، شناخت بارهای وارده بر قالب ها ، شناخت انواع اجزا قالب ها ، شناخت انواع قالب های ویژه ، انتخاب سیستم مناسب قالب باتوجه به عوامل مربوطه و...

از مهندس محمد مهدی امیری

شامل 69 صفحه وبا فرمتpdf میباشد


خرید آنلاین