دانلود مقاله نگاهي اجمالي به اهميت اجتماعي ورزش 15 ص

دانلود مقاله نگاهي اجمالي به اهميت اجتماعي ورزش 15 ص

دانلود مقاله نگاهي اجمالي به اهميت اجتماعي ورزش 15 ص

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


نگاهي اجمالي به اهميت اجتماعي ورزش 15 ص


پسوند : word (..doc) - صفحه : 15


بخشی از فایل :


 


‏1


‏نگاهي اجمالي به اهميت اجتماعي ورزش


‏حركت وجنبش از ويژگيهاي حيات انسان وداراي انگيزه وريشه اي درسرشت اووعاملي براي رشد وسلامت ونشاط اوست‏.‏ انسان نيازمند به حركت وناگزيراز حركت است‏،‏ منع انسان از حركت نه تنها موجب توقف رشد بلكه سبب افسردگي‏،‏ بروز رفتارناهنجارواز دست رفتن شورونشاط زندگي وي‏ مي‏‌‏گردد‏.‏ نياز انسان به حركت وفعاليت درطول حيات تاريخي او همواره با كسب تجارب وكشف روشهاي جديد براي رفع آن همراه بوده است‏.‏ تربيت بدني وورزش درطول تاريخ زندگي انسان به شيوه هاي گوناگوني متجلي شده است‏.‏ تربيت بدني وورزش درطول تاريخ زندگي انسان به شيوه هاي گوناگوني متجلي شده است‏.‏ ورزشهاي امروزي صورمختلفي از فعاليتهاي جسمي وتربيت بدني است كه درچهارچوب نظام تعليم وتربيت هرجامعه وهمراه با ارزشهاي فردي واجتماعي آن موجبات پرورش فكري وجسمي كودكان وجوانان را فراهم‏ مي‏‌‏كند‏.‏


‏تربيت بدني وورزش جزء لاينفك تعليم وتربيت ووسيله اي براي رسيدن به سلامت جسمي وروحي نسل جوان است‏.‏ نبايد چنين تصورشود كه تربيت بدني امري بي ارزش وتفنني است‏،‏ وصرفاً موجبات سرگرمي ومشغوليت كودكان وجوانان را فراهم‏ مي‏‌‏سازد‏،‏ برعكس‏،‏ بايد آن را جزء مهمي از فعاليتهاي زندگي به شمارآورد‏.‏


‏نگاهي به تاريخ نشان‏ مي‏‌‏دهد كه ملتهاي متمدن جهان همواره به نقش واهميت ورزش توجه داشته ‏اندو از‏ آن درپرورش جوانان خود وآماده كردن آنها براي رفع مشكلات فردي واجتماعي استفاده‏ مي‏‌‏كردند‏.‏


‏2


‏اهداف تربيت بدني درجوامع گذشته وامروز


‏مطالعه وتحليل تاريخي احوال اقوام گذشته وحال نشان‏ مي‏‌‏دهد كه سعي وتلاش انسان قدمت تاريخي دارد‏،‏ تا آنجا كه‏ مي‏‌‏توان گفت ادامه حيات اقوام ابتدايي بدون حركت وفعاليت ميسرنبوده است‏.‏ اجراي مهارتهايي از قبيل زوبين اندازي‏،‏ تيراندازي با تيروكمان‏،‏‌‏كوه وغارپيمايي‏،‏ كشتي گيري وحتي اجراي مسابقه هاي دو كه درقرآن كريم درداستان برادران يوسف نيز از آن ذكري به ميان آمده است‏،‏ جملگي حاكي از رواج فعاليتهاي جسماني وتربيت بدني درنزد ملتها واقوام روزگاران گذشته بوده است‏.‏


‏اهداف عمده تربيت بدني درتاريخ زندگي انسان عبارت است از‏:‏ حفظ سلامت‏،‏ تعميم بهداشت‏،‏ رشد وتقويت قواي جسمي‏،‏ آمادگي براي فعاليتهاي دفاعي‏،‏ كسب شادابي ونشاط‏،‏ ونيل به موفقيت دروظايف حرفه اي وشغلي‏،‏ اهداف فوق تا به امروز با مختصرتغييري درنزد اكثريت جوامع بشري ترغيب‏ مي‏‌‏شود وبرحسب ضرورت تاريخي بريك يا چند هدف تأكيد بيشتري به عمل‏ مي‏‌‏آيد‏.‏


‏تربيت بدني كه درآغاز پيدايش آن جنبه فردي ودرنهايت ملي داشت اينك به صورت جمعي وبين المللي درآمده است تا وسيله اي براي بهره برداري مقاصد سياسي كشورهاي استعماري باشد‏.‏


‏اهداف تربيت بدني وورزش


‏هدفهاي بهداشتي وتندرستي


‏تأمين سلامت وبهداشت بدن وتجهيز آن دربرابرعوارض وبيماريها


‏تأمين وتسهيل شرايط رشد وتقويت بدن درحد امكان وتوان ورعايت جنبه اعتدال درآن 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 


توجه فرمایید بدلیل تهیهی تصویر با نرم افزار های انگلیسی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی باشد که در فایل اصلی این چنین نیست


خرید آنلاین