شیوه های مداخله در بافتهای حاشیه ای شهری

شیوه های مداخله در بافتهای حاشیه ای شهری

شیوه های مداخله در بافتهای حاشیه ای شهری

در این تحقیق در فصل اول به تعریف حاشیه نشینی می پردازیم در فصل بعدی  خصوصیات حاشیه نشینی و حاشیه نشینان را تشریح می کنیم.در فصل سوم نظریات و دیدگاهها را در خصوص علل شکلگیری اسکان غیر رسمی طبق نظریات لیبرالی ،بنیادگرا و جامعه گرا می پردازیم و در فصل آخر روند مداخله در بافتهای حاشیه ای را به صورت زیر تشریح می کنیم.


خرید آنلاین