بررسى علل گرايش جوانان به مواد مخدر در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى - تعداد صفحات101

بررسى علل گرايش جوانان به مواد مخدر در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى - تعداد صفحات101

چكيده :

هدف پژوهش بررسي علل گرايش جوانان به مواد مخدر كرك، شيشه، اكستاسي،LSDو... مي باشد. جامعه آماري در اين تحقيق عبارتند از دانشجويان دختر و پسر رشته مشاوره ورودي 83 دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر.

نمونه آماري تحقيق عبارت بود از 100 نفر از دانشجويان پسر اين دانشگاه.

فهرست محتوا

فصل اول :

- مقدمه

- هدف تحقيق

- ضرورت و اهميت تحقيق

- فرضيه تحقيق

- تعاريف نظري و اصطلاحات

فصل دوم :

- تاريخچه

- تاريخچه مواد مخدر در ايران (قبل از انقلاب و بعد از انقلاب)

- تاريخچه مواد مخدر در جهان شامل اروپا، آمريكا، آفريقا، آسيا، استراليا

- تعريف ترياك و عوارض آن

- تعريف هروئين و عوارض آن

- تعريف حشيش و عوارض آن

- تعريف كوكانين و عوارض آن

- تعريف كرك و عوارض آن

- مخدر هاي صنعتي شاملCHB , MAGIG(گرَس)،INHALANTS(حلالها) KETAMIN(كتامين) METHADON(متادون)، AMPHETAMINES(آمفتامين)،LSD(ال،اس،دي) اكستاسي(X)،MDMA، شيشه يا كريستال (به همراه شكل ظاهري، نحوه استعمال، اثرات آني و خطرات)

- تعريف نظريه ها شامل نظريات شناختي(ديدگاه كنزبرگ،خودشيفته) نظريات روان كاوي

- عوامل زمينه ساز و مستعد كننده

فصل سوم :

- جامعه تحقيق

- نمونه تحقيق

- روش نمونه گيري

- روش جمع آوري اطلاعات

- ابزار تحقيق

- اعتبار روايي ابزار تحقيق

- روش آماري

فصل چهارم :

- يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها

فصل پنجم :

- خلاصه و نتيجه گيري

- محدوديتها

- پيشنهادها

- فهرست منابع

خرید آنلاین